A „mySeeder” alkalmazással kapcsolatos általános használati feltételek

1.    Ajánló
Az AMAZONEN-WERKE H. Dreyer GmbH & Co. KG („AMAZONE”)
Az osnabrücki cégbíróság kereskedelmi regisztere
Kereskedelmi regiszter száma: HRA 2716
USt-ID szám: DE117583895

Am Amazonenwerk 9-13
D-49205 Hasbergen – Németország

Telefon: +49 (0)5405 501-0
Fax: +49 (0)5405 501-147
E-Mail: amazone@amazone.net
Domain: https://amazone.net/de

Ügyvezető igazgató:
Gaster Landmaschinenfabrik GmbH, képviselője Christian Dreyer és Dr. Justus Dreyer

Fenti személyek ajánlják Önnek a mySeeder alkalmazást (a későbbiekben „mySeeder alkalmazás” névvel is jelölve), amely lehetővé teszi az AMAZONE vetőgép gyors és egyszerű kalibrálását.
Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mySeeder alkalmazás használatához egy mobil végeszköz és esetleg további hardver is szükséges lehet.

2.    Érvényességi terület
2.1    Ezek a használati feltételek (a későbbiekben „használati feltételek”) az általunk kínált mySeeder alkalmazás, valamint a vele kapcsolatos szolgáltatások használatára vonatkoznak.
2.2    Ezen használati feltételek aktuális verziója az [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/nutzungsbedingung-myseeder-66378] webcímen, valamint a mySeeder alkalmazásban megtekinthető, elmenthető és kinyomtatható. Fenntartjuk magunknak a jogot a használati feltételek olyan változtatására, amelyek nem vonatkoznak a lényeges szerződési rendelkezésekre. Lényeges szerződési feltételek azok, amelyek érintik a szerződő partnerek fő szolgáltatási kötelezettségeit vagy egyebekben lényegesen meghatározzák a szerződő partnerek közötti egyensúlyi viszonyt. 
2.3    Ha a mySeeder alkalmazást iOS végeszközzel használja, akkor az Apple App Store használatára az Apple App Store feltételei érvényesek. Ha az alkalmazást Android terminállal használja, akkor a Google Play Store használatára a Google Play Store feltételei érvényesek. Ha az Apple App Store vagy a Google Play Store feltételei ellentmondanak a jelen használati feltételeknek, akkor ezen használati feltételeké az elsőbbség.

3.    A szerződés megkötése és a szerződés tárgya
3.1    Ha egyetért ezekkel a használati feltételekkel és az adatvédelmi nyilatkozattal (lásd 12. pont) (ha az „Egyetértek” gombra kattint), akkor létrejön Ön és közöttünk egy szerződés a mySeeder alkalmazás ezen használati feltételek melletti használatára.
3.2    Ezzel megadjuk Önnek az egyszeri és nem átruházható jogot a mySeeder alkalmazás jelen használati feltételek melletti használatára a vetőmag-kijuttatás javítása céljából. Ehhez a mySeeder különböző szolgáltatásokat és információkat bocsát az Ön rendelkezésére. A mySeeder alkalmazásban megjelent információkat csak erre a célra használhatja. Kereskedelmi hasznosításuk vagy az információk továbbadása nem megengedett.
3.3    Ön nem jogosult az alkalmazás és tartalmainak egészben vagy részben történő sokszorosítására. Tilos továbbá a mySeeder alkalmazás visszafejtése.

4.    Használati előfeltételek
4.1    A mySeeder alkalmazás használata általánosságban a következőket feltételezi:
–    A mySeeder alkalmazás csak valamilyen AMAZONE géppel használható. 
–    Az AMAZONE gép felszereltségéhez tartoznia kell egy terminálnak és a Seeder Connect Ready csomagnak.
4.2    Ahhoz, hogy használni tudja a mySeeder alkalmazást, szüksége van még egy mobil végeszközre, melynek meg kell felelnie a következő műszaki követelményeknek:
–    minimum Android 7, ill. iOS 11, legalább 4,5 hüvelyk méretű kijelző. Mind a mobil végeszközök, mind a mySeeder alkalmazás műszaki továbbfejlesztése miatt rendszeresen illesztjük a műszaki követelményeket, amiről folyamatosan tájékoztatjuk Önt. Már most felhívjuk a figyelmet arra, hogy a műszaki követelmények jövőbeli változásai azzal járhatnak, hogy a mySeeder alkalmazást nem vagy csak korlátozottan tudja használni.
4.3    A mySeeder alkalmazás használatához (funkciótól függően) továbbá a következő további hardverek szükségesek:
–    AMAZONE Bluetooth Adapter (része a Seeder Connect Ready csomagnak)
A hardvereket előírásszerűen kell telepíteni az AMAZONE gépbe, működésre késznek kell lenniük, és a mobil végeszköznek csatlakoztatva kell lennie az internethez/mobil telefonhálózathoz.
4.4    A mySeeder alkalmazás használata megfelelő adatátviteli sebességű internetkapcsolatot feltételez. Emiatt költségei merülhetnek fel. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a mySeeder alkalmazás használata ezért térben a hálózati szolgáltató rádióállomásainak vételi és adási területére korlátozódhat. 
4.5    A mySeeder alkalmazás szolgáltatása csak Németországban és Dániában érhető el.

5.    A mySeeder alkalmazás funkciói, szolgáltatások terjedelme
5.1    A mySeeder alkalmazás funkciói a következőket ölelik fel:
-    Kalibrálás folyamat elvégzése a vetőgépnél minden adagolóhoz, és az eredmény átvitele közvetlenül a gépre
5.2    Fenntartjuk a jogot, hogy a mySeeder alkalmazás funkcióinak terjedelmét módosítsuk, amennyiben Ön számára ez a módosítást a szerződésben megállapodott szolgáltatások tekintetében elvárható. A szolgáltatások terjedelmének módosítása különösen megengedett, ha:
–    az a kiegészítő funkciókat vagy a meglévő funkciók bővítését kínálja;
–    a szolgáltatások terjedelmének módosítása nem lényegi, de a műszaki újítások vagy új szabályozások követelmények miatt szükséges;
–    a szolgáltatások megvalósításához szükséges, lényeges, számított paraméterek utólag megváltoztak, ha ezek a változások a szerződés megkötésekor előre nem láthatók, a módosítás nem jelenti a szolgáltatás terjedelmének lényeges megváltozását, de szükséges a mySeeder alkalmazás gazdaságos ajánlásához, vagy
–    az AMAZONE gépen/gépeken végzett azon műszaki változtatások, amelyekre a mySeeder alkalmazás szolgáltatása vonatkozik, feltételezik ezt a módosítást.
5.3    Azon szolgáltatások terjedelmének jelentősebb módosításait, amelyekhez az előbb megnevezett előfeltételek nem állnak fenn, írásban vagy elektronikus úton (pl. e-mail) időben, a hatálybalépés előtt elküldjük. Ezek a szerződés részeit képezik, ha Ön ezekkel egyetért. Ha Ön egy általunk meghatározott, méltányos, legkevesebb négy hét tartamú időn belül nem ért egyet az ajánlott módosítással, vagy visszavonja a beleegyezését, akkor jogunkban áll a meglévő használati szerződést a módosítás tervezett hatályba lépésének idejekor felmondani. Ebben az esetben az Ön által a szerződés teljes időtartamára kifizetett összeget időarányosan visszafizetjük.
5.4    A mySeeder alkalmazás keretében kínált szolgáltatások kizárólag elektronikus kommunikációs úton (pl. Internet, mobil rádió) kerülnek teljesítésre. 
5.5    Az adatok és információk pontosságát, valamint a mySeeder alkalmazás szolgáltatásainak elérhetőségét illetően kifejezetten utalunk a 8. pontra. 

6.    Futamidő
A mySeeder alkalmazás használatára vonatkozó jogosultság automatikusan semmissé válik, ha a szerződést közvetítő fél és az ügyfél közötti megfelelő licencszerződés a Seeder Connect Ready csomag keretében semmissé válik.

7.    Költségek
7.1    A mySeeder alkalmazás ingyenesen letölthető. Csak adott esetben még az egyes funkciókhoz szükséges hardverek költségei merülnek fel a funkciók engedélyezése mellett (lásd a 4. pontot). Ezen túlmenően a mySeeder alkalmazás használatára vonatkozó jogosultság futamidején belül nem számítunk fel külön díjat. 
7.2    A mySeeder alkalmazás használata során az adatátvitellel kapcsolatos költségeket Ön viseli.

8.    Rendelkezésre állás és garancia
8.1    Semmilyen szavatosságot vagy garanciát sem vállalunk a rendelkezésre bocsátott információkért, a mySeeder alkalmazás biztonságáért, valamint a szünetmentes rendelkezésre állásért. A mySeeder alkalmazásban javasolt, az AMAZONE gépre vonatkozó beállítási értékek pusztán ajánlások, és nem helyettesítik az alkalmazó által végzendő vizsgálatot. 
8.2    A szolgáltatások igénybe vételének előfeltétele a mobil végeszköz és egy AMAZONE-gép működőképessége és üzemkész állapota. A megzavart vagy késleltetett adatátvitel a mySeeder alkalmazás hibás működését okozhatja. Hasonlóképpen ronthatják a szolgáltatások minőségét a légköri körülmények, a topográfiai adottságok, az AMAZONE gép pozíciója vagy fizikai akadályok (pl. hidak és épületek).
8.3    Zavart okozhatnak a rendelkezésre állásban a vis major esetek, mint sztrájkok, kizárások és hatósági rendelkezések, rövid idejű kapacitásszűkületek csúcsterelések miatt vagy harmadik fél telekommunikációs berendezéseiben fellépő zavarok miatt.
8.4    A mobil terminálja működőképességéért és üzemkész állapotáért nem mi, hanem Ön a felelős.

9.    Használati tudnivalók
9.1    A mySeeder alkalmazás semmilyen esetben sem helyettesíti az Ön AMAZONE termékének kezelési útmutatóját. Ezért a termékeink biztonságos kezelése érdekben mindig tartsa be a kezelési útmutatóban leírtakat. Csak olyan személyekre bízza a mySeeder alkalmazással együtt használt AMAZONE gép(ek) kezelését, akik a kezelést illetően megfelelő oktatásban részesültek és kellő ismeretekkel rendelkeznek.


10.    Felelősség
10.1    Nem vállalunk felelősséget a szolgáltatások zavarai, megszakadásai és funkcióromlásai miatt, főként nem a 8. és 9. pontban leírt esetekben. 
10.2    Az általunk, a törvényes képviselőink vagy a teljesítésben segítőink által okozott károkért korlátlanul felelősséget vállalunk
10.2.1    az élet, testi épség és az egészség sérülése esetén,
10.2.2    szándékos vagy nagyon hanyag kötelezettségszegés esetén
10.2.3    garanciaígérvény esetén, ha volt ilyen és
10.2.4    amennyiben a termékszavatossági törvény alkalmazási területe nyitott.
10.3    Ha mi, a törvényes képviselőink és teljesítésben segítőink egyszerű hanyagságból megsértünk olyan lényeges szerződéses kötelezettségeket, amelyek teljesítése alapvetően lehetővé teszi a szerződés előírásszerű teljesítését, és amelyek betartásában Ön bízhat (ún. kardinális kötelezettségek), akkor a mi felelősségünk a szerződés megkötésekor előre látható károkra korlátozódik.
10.4    Egyebekben nem vállalunk kártérítést.

11.    A gép értékesítése vagy tartós továbbadása 
11.1    Az Ön AMAZONE céggel fennálló, a mySeeder alkalmazás használatára vonatkozó szerződése a hozzájárulásunk nélkül harmadik fél részére nem ruházható át. Ez arra az esetre is vonatkozik, ha Ön az AMAZONE gépét harmadik félnek eladja vagy tartósan továbbadja.
11.2    Ön köteles azt a harmadik felet, akinek Ön eladja az AMAZONE gépét, vagy akinek tartósan továbbadja az AMAZONE gépét, tájékoztatnia a mySeeder alkalmazás keretében aktivált és inaktivált szolgáltatásokról. 

12.    Adatvédelem
Ebben a vonatkozásban utalunk a mySeeder alkalmazáshoz készült adatvédelmi nyilatkozatra, amely megtekinthető a mySeeder alkalmazásban, az Apple App Store-ban, ill. a Google Play Store-ban, valamint a következő címen: [https://www.amazone.net/de/produkte-digitale-loesungen/digitale-loesung/software/agapps/datenschutzerklaerung-myseeder-66376].

13.    Záró rendelkezés
13.1    Kizárólagos illetékes bíróság D-49205 Hasbergen, Németország. Jogunk van az ügyfél illetőségi körébe tartozó bíróságnál is és minden más, a nemzeti vagy nemzetközi jogban illetékes bíróságnál panaszt tenni.
13.2    A Német Szövetségi Köztársaság joga érvényes az ENSZ vásárlási jog kizárásával.