A jelen adatvédelmi nyilatkozat arról nyújt felvilágosítást Önnek, hogy személyes adatai (a továbbiakban: „Adatok”) milyen módon, terjedelemben és céllal kerülnek feldolgozásra webes felületünkön és az azzal kapcsolatban álló weboldalakon, funkciókon és tartalmakon belül, valamint külső online megjelenéseink esetében, pl. közösségimédia-profiljainkon (a továbbiakban együttesen: „Webes felület”). Az itt használt fogalmak tekintetében, mint pl. „Feldolgozás” vagy „Felelős”, lásd az Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR) 4. cikkének meghatározásait.

Felelős

Amazonen-Werke Kft.Ügyvezető: Andreas Hemeyer, Kovács Tamás

Cím: 4031 Debrecen, Richter Gedeon utca 30

E-mail címe:  amazone@amazone.hu
Impresszum linkje
Adatvédelmi megbízott elérhetősége: tamas.kovacs@amazone.hu 

A feldolgozott adatok fajtái:

 • Állományadatok (pl. név, cím).
 • Elérhetőségi adatok (pl. e-mail cím, telefonszám).
 • Tartalomadatok (pl. beírt szöveg, fotó, videó).
 • Használati adatok (pl. felkeresett weboldalak, tartalmak iránti érdeklődés, hozzáférési idő).
 • Meta-/kommunikációs adatok (pl. készülékről szóló információk, IP-cím).

Érintett személyek kategóriái

A Webes felület látogatói és felhasználói (a továbbiakban az érintett személyeket összefoglaló néven „Felhasználóknak” is nevezzük).

Az adatfeldolgozás célja

 • A Webes felületnek, illetve a Webes felület funkcióinak és tartalmainak fenntartása.
 • Kapcsolatfelvételi megkeresések megválaszolása és a Felhasználókkal folytatott kommunikáció.
 • Biztonsági intézkedések.
 • Hatókör mérése/marketing

Használt fogalmak

„Személyes adat”: minden információ, amely azonosított vagy azonosítható természetes személyre (a továbbiakban: „érintett személy”) vonatkozik; azonosíthatónak az a természetes személy tekinthető, akit közvetlenül vagy közvetve, főleg egy azonosítóhoz – pl. név, sorszám, tartózkodási hely adatai, online azonosító (pl. cookie) vagy egy vagy több olyan különleges ismertetőjel, amelyekben az adott természetes személy fizikai, fiziológiai, genetikai, lelki, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitása kifejeződik – való hozzárendelés révén azonosítani lehet.

„Feldolgozás”: minden, személyes adatokon automatizált eljárásokkal vagy anélkül végrehajtott folyamat vagy folyamatsor. A fogalom meglehetősen tág, gyakorlatilag mindenféle adatkezelésre kiterjed.
„Pszeudonimizáció” (álnevesítés): a személyes adatok oly módon való feldolgozása, hogy azok további információk bevonása nélkül többé ne legyenek egy konkrét érintett személyhez rendelhetőek, amennyiben ezeket a további információkat külön őrzik, olyan műszaki és szervezési intézkedéseknek alávetve, amelyek biztosítják, hogy a személyes adatok ne legyenek azonosított vagy azonosítható természetes személyhez rendelhetőek.

„Profilírozás”: a személyes adatok minden olyan automatizált feldolgozása, amelyben a személyes adatokat arra használják, hogy egy természetes személy meghatározott személyes aspektusait értékeljék, elsősorban a természetes személy munkateljesítményével, pénzügyi helyzetével, egészségi állapotával, személyes preferenciáival, érdeklődésével, megbízhatóságával, magatartásával, tartózkodási helyével vagy helyváltoztatásával kapcsolatos szempontok elemzése vagy megjósolása érdekében.

„Felelős”: az a természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely egyedül vagy másokkal együtt dönt a személyes adatok feldolgozásának céljairól és eszközeiről.

„Megbízott Adatkezelő”: olyan természetes vagy jogi személy, hatóság, intézmény vagy egyéb szerv, amely a Felelős megbízásából személyes adatokat dolgoz fel.

Meghatározó jogszabályi alapok

Adatfeldolgozásunk jogszabályi alapjait a GDPR 13. cikke alapján ismertetjük. Amennyiben az adatvédelmi nyilatkozat nem tüntet fel külön jogszabályi alapot, a következő érvényes: A hozzájárulás beszerzésének jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz a) pontja, valamint a 7. cikk; a szolgáltatásaink teljesítése, szerződésben rögzített intézkedések végrehajtása és megkeresések megválaszolása céljából történő adatfeldolgozás jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontja; a jogos érdekeink védelmét szolgáló adatfeldolgozás jogszabályi alapja pedig a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja. Arra az esetre vonatkozóan, ha az érintett személy vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekei követelik meg a személyes adatok feldolgozását, a GDPR 6. cikk 1. szakasz d) pontja jelenti a jogszabályi alapot.

Biztonsági intézkedések

A GDPR 32. cikke alapján, tekintetbe véve a technika aktuális állapotát, a megvalósítási költségeket, az adatfeldolgozás típusát, terjedelmét, körülményeit és céljait, valamint a természetes személyek jogaival és szabadságjogaival kapcsolatos kockázati faktorok különböző fellépési valószínűségét és súlyosságát, megfelelő műszaki és szervezési intézkedéseket léptetünk életbe a kockázatnak megfelelő védelmi szint biztosítása érdekében.

Ezen intézkedések közé tartozik elsősorban az adatok bizalmasságának, integritásának és rendelkezésre állásának biztosítása az adatokhoz való fizikai hozzáférésnek, valamint az adatok elérésének, bevitelének, továbbításának, a rendelkezésre állás biztosításának és az adatok elkülönítésének ellenőrzése révén. Ezenkívül olyan eljárásokat is bevezettünk, amelyek az érintettek jogainak tiszteletben tartását, az adatok törlését és az adatokat fenyegető veszélyre adott reakciót biztosítják. Továbbá a személyes adatok védelmére már a hardverek, szoftverek és eljárások kifejlesztésénél, ill. kiválasztásánál is figyelmet fordítunk az adatvédelem alapelvének megfelelően (GDPR 25. cikk), mind a műszaki kialakítás, mind az adatvédelmet támogató alapértelmezett beállítások révén.

Megbízott Adatfeldolgozókkal és harmadik felekkel való együttműködés

Feldolgozásunk keretében kizárólag akkor hozunk adatokat más személyek és vállalatok (Megbízott Adatfeldolgozók vagy harmadik felek) tudomására, továbbítunk adatokat ezeknek vagy biztosítunk számukra egyéb módon hozzáférést az adatokhoz, ha ezt a törvény engedélyezi (pl. ha a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontja értelmében az adatok harmadik félnek, pl. pénzforgalmi szolgáltatónak való továbbítása a szerződéses kötelezettségek teljesítéséhez szükséges), vagy ha Ön ebbe beleegyezett, vagy ha jogszabályi kötelezettség írja elő, vagy ha jogos érdekünk követeli meg (pl. megbízottak, webhosztok stb. alkalmazásánál).

Amennyiben az adatfeldolgozással ún. „adatfeldolgozási megbízási szerződés” alapján harmadik feleket bízunk meg, ez a GDPR 28. cikkének alapján történik.

Adattovábbítás külső országokban

Külső országban (vagyis az Európai Unión (EU) vagy az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül) kizárólag abban az esetben dolgozunk fel adatokat, és erre harmadik felek szolgáltatásai igénybevételének vagy az adatok harmadik felek tudomására hozatalának, ill. számukra való továbbításának során is csak akkor kerülhet sor, ha ez (elő)szerződéses kötelezettségeink teljesítéséhez szükséges, ha Ön ehhez hozzájárulását adta, ha jogszabály kötelez rá bennünket, vagy ha jogos érdekünk kívánja így. A törvény vagy szerződés által engedélyezett eseteket kivéve külső országban kizárólag akkor dolgozzuk vagy dolgoztatjuk fel az adatokat, ha a GDPR 44 skk. cikkeiben foglalt különleges feltételek teljesülnek. Vagyis a feldolgozásra pl. olyan különleges garanciák alapján kerülhet sor, mint amilyen az Európai Unióénak megfelelő adatvédelmi színvonal hivatalosan elismert megállapítása (pl. az USA esetében a „Privacy Shieldnek” köszönhetően) vagy hivatalosan elismert speciális szerződéses kötelezettségek teljesítése (ún. „szabványos szerződési záradékok”).

Az érintett személyek jogai

Önnek a GDPR 15. cikke szerint joga van nyilatkozatot kérni arról, hogy az Önre vonatkozó adatok feldolgozásra kerülnek-e, felvilágosítást kérhet ezekről az adatokról, ezenkívül további információkat, sőt az adatok másolatát is igényelheti.

A GDPR 16. cikke szerint Önnek jogában áll az Önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen adatok helyesbítését kérni.

A GDPR 17. cikke szerint Ön jogosult követelni, hogy az Önre vonatkozó adatokat haladéktalanul töröljék, ill. másik megoldásként a GDPR 18. cikkének megfelelően adatai feldolgozásának korlátozását is kérheti.
Önnek a GDPR 20. cikke szerint joga van kikérni az Önre vonatkozó, Ön által rendelkezésünkre bocsátott adatokat, és kérheti azoknak más felelősökhöz való továbbítását.

Ön továbbá a GDPR 77. cikkének értelmében jogosult panaszt benyújtani az illetékes felügyelő hatósághoz.

Visszavonási jog

Önnek a GDPR 7. cikke 3. szakaszának értelmében joga van a már megadott hozzájárulást a jövőre vonatkozólag visszavonni. A hozzájárulás visszavonása a hozzájárulás alapján annak visszavonásáig elvégzett adatfeldolgozás jogszerűségét nem érinti. Hozzájárulását a következő e-mail címre küldött levélben vonhatja vissza: amazone.datenschutz@amazone.de

Tiltakozási jog

Ön a GDPR 21. cikke szerint bármikor megtilthatja az Önre vonatkozó adatok jövőbeli feldolgozását. A tiltakozásnak elsősorban a közvetlen reklámtevékenység céljára való adatfeldolgozással szemben van létjogosultsága. Tiltakozását a következő e-mail címre küldött levélben fejezheti ki: amazone.datenschutz@amazone.de

Cookie-k és tiltakozási jog közvetlen reklámtevékenység esetén

„Cookie-knak” („sütiknek”) a felhasználó számítógépén tárolódó apró fájlokat nevezzük. A cookie-kon belül különféle adatok tárolhatóak. Egy cookie elsősorban arra szolgál, hogy egy felhasználónál (ill. azon a készüléken, amelyen a cookie eltárolódik) adatokat mentsen el egy webes felületen tett látogatása folyamán vagy akár utána is. Ideiglenes, „munkamenet-” vagy „átmeneti cookie-knak” azokat a cookie-kat nevezzük, amelyek törlődnek, miután a felhasználó elhagyja a webes felületet, és bezárja a böngészőt. Ilyen cookie-ban tárolódhat pl. egy webáruház esetében a bevásárlókosár tartalma vagy a bejelentkezési állapot. „Állandó” vagy „tartós” cookie-knak azokat nevezzük, amelyek a böngésző bezárása után is mentve maradnak. Így tárolható pl. a bejelentkezési állapot, ha a felhasználó több nap után tér vissza. Ilyen cookie tartalmazhatja a felhasználó érdeklődési körét is, amely a hatókör mérésére vagy marketingcélokra használható. „Harmadikfél-cookie-knak” az olyan cookie-kat nevezzük, amelyeket a webes felületet üzemeltető felelőstől eltérő üzemeltető kínál fel (egyébként, ha a cookie-k csak ettől a felelőstől származnak, „elsőfél-cookie-król” beszélünk).

Mi ideiglenes és állandó cookie-kat is alkalmazhatunk, és ezekről adatvédelmi nyilatkozatunk keretében tájékoztatjuk Önt.

Ha a felhasználó nem szeretné, hogy a számítógépén cookie-k tárolódjanak, felkérjük, hogy kapcsolja ki a megfelelő opciót a böngészője Beállítások menüpontjában. A tárolt cookie-k szintén a böngésző Beállítások menüpontjában törölhetőek. A cookie-k letiltása korlátozhatja Webes felületünk funkcióinak működését.
Az online marketing céljára használt cookie-k általános letiltásáról, főleg ami a nyomonkövetési funkciót illeti, számos szolgáltatásra vonatkozóan lehet nyilatkozatot tenni az amerikai http://www.aboutads.info/choices/ vagy az európai uniós http://www.youronlinechoices.com/ weboldalon keresztül. A továbbiakban a cookie-k tárolása úgy érhető el, ha a felhasználó a böngésző beállításaiban visszakapcsolja őket. Kérjük, ne feledje, hogy a cookie-k letiltása esetén valószínűleg nem tudja többé Webes felületünk valamennyi funkcióját használni.

Adatok törlése

Az általunk feldolgozott adatok törlésére vagy feldolgozásuk korlátozására a GDPR 17. és 18. cikke értelmében kerülhet sor. Amennyiben a jelen adatvédelmi nyilatkozatban kifejezetten nem szerepel más, az általunk tárolt adatok törlésre kerülnek, mihelyt a kitűzött cél eléréséhez többé nem szükségesek, és a törlést semmilyen törvény szabta megőrzési kötelezettség nem gátolja meg. Amennyiben az adatok nem kerülnek törlésre, mivel más jogszerű célok érdekében szükségesek, korlátozzuk a feldolgozásukat. Ez azt jelenti, hogy az adatokat zároljuk, és egyéb célokra nem dolgozzuk fel. Ez vonatkozik pl. a kereskedelmi jogi vagy adójogi okokból kötelezően megőrizendő adatokra.

A Németországban érvényes jogszabályi előírások szerint a megőrzési kötelezettség többnyire 10 évre terjed ki az adótörvény (AO) 147. § 1. szakasza, valamint a kereskedelmi törvény (HGB) 257. § 1. szakasz 1. és 4. pontja, illetve ugyanezen paragrafus 4. szakasza szerint (könyvek, nyilvántartások, jelentések, számviteli dokumentumok, kereskedési könyvek, adóügyi szempontból releváns dokumentumok stb.), más esetben 6 évre a HGB 257. § 1. szakasz 2. és 3. pontja, valamint a 4. szakasz szerint (kereskedelmi levelezés).

Az Ausztriában érvényes jogszabályi előírások szerint a megőrzési kötelezettség többnyire 7 évre terjed ki a szövetségi adótörvény (BAO) 132. § 1. szakasza szerint (könyvelési dokumentumok, igazolások/számlák, számlakimutatások, üzleti iratok, bevételek és kiadások listája stb.), ingatlanok esetében 22 évre, míg olyan elektronikus szolgáltatásokkal, telekommunikációs, rádiós és televíziós szolgáltatásokkal kapcsolatos iratoknál, amelyeket EU-tagállamokban nem vállalkozók részére teljesítettek, és amelyeknél a szűkített egyablakos ellenőrzést (Mini-One-Stop-Shop, MOSS) vették igénybe, 10 évre.

Vállalati vonatkozású adatfeldolgozás

 • Feldolgozzuk továbbá ügyfeleink, érdeklődők és üzleti partnereink
  szerződéses adatait (pl. szerződés tárgya, érvényességi ideje, ügyfél-kategória)
 • fizetési adatait (pl. banki kapcsolat, fizetési történet)
  szerződéses kötelezettségeink és szolgáltatásaink teljesítése, az ügyfelekkel való kapcsolattartás, marketing, reklám és piackutatás céljára.

Megrendelések kezelése a webáruházban, ügyfélfiókok

Ügyfeleink adatait webáruházunkban a megrendelési folyamatok során azért dolgozzuk fel, hogy lehetővé tegyük számukra a kívánt termékek és szolgáltatások kiválasztását, megrendelését és kifizetését, valamint azok rendelkezésükre bocsátását, ill. kivitelezését.

A feldolgozott adatok közé tartoznak állományadatok, kommunikációs adatok, szerződéses adatok, fizetési adatok, a feldolgozás által érintett személyek közé pedig ügyfeleink, érdeklődők, valamint egyéb üzleti partnereink tartoznak. A feldolgozás célja a szerződéses kötelezettségek teljesítése a webáruház üzemeltetésének keretein belül, az elszámolás, a szállítás és az ügyfelek kiszolgálása. Ennek során munkamenet-cookie-kat használunk a bevásárlókosár tartalmának mentésére és állandó cookie-kat a bejelentkezési állapot tárolására.

Az adatfeldolgozás a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) (Megrendelési folyamatok lebonyolítása) és c) (Jogszabályban előírt archiválás) pontjának megfelelően történik. Ebben az előírtként megjelölt adatok a szerződés megokolásához és teljesítéséhez szükségesek. Az adatokat harmadik feleknek csak a kiszállítás és fizetés során, vagy törvényes engedéllyel vagy jogi tanácsadókkal és hatóságokkal szembeni kötelezettségek okán hozzuk tudomására. Az adatok kizárólag akkor kerülnek külső országokban feldolgozásra, ha ez a szerződés teljesítéséhez szükséges (pl. az ügyfél kívánságára szállításnál vagy fizetésnél).

A felhasználók, ha akarnak, létrehozhatnak egy felhasználói fiókot, amelyben elsősorban a megrendeléseiket tekinthetik át. A regisztráció keretében a felhasználók megtudják, melyek a kötelezően megadandó szükséges adatok. A felhasználói fiókok nem nyilvánosak, és a keresőrobotok nem tudják indexelni azokat. Ha egy felhasználó felmondja a felhasználói fiókját, a fiókkal kapcsolatos adatai törlődnek, kivéve, ha a megőrzésük kereskedelmi vagy adójogi okokból szükséges a GDPR 6. cikk 1. szakasz c) pontjának megfelelően. A felhasználói fiókban az adatok a fiók törléséig megmaradnak, amit jogszabályi kötelezettség esetén archiválás követ. A felhasználó feladata, hogy a szerződés lejárta előtti felmondás bekövetkezte esetén gondoskodjon adatai biztonságáról.

A regisztráció és az ezt követő bejelentkezések, valamint online szolgáltatásaink igénybevétele során eltároljuk az adott felhasználói tevékenység IP-címét és időpontját. A tárolás egyrészt a mi, másrészt a felhasználók jogos érdekeinek alapján történik, a visszaélésektől és egyéb illetéktelen használattól való védelmük érdekében. Az ilyen adatok alapvetően nem kerülnek továbbításra harmadik felekhez, kivéve, ha ez igényeink érvényesítéséhez szükséges, vagy jogszabályi kötelezettség követeli meg a GDPR 6. cikk 1. szakasz c) pontja szerint.

Az adatok törlésére a törvény szabta teljesítési és hasonló kötelezettségek lejárta után kerül sor. Az adatok megőrzésének szükségességét háromévenként felülvizsgáljuk; törvényes archiválási kötelezettségek esetén a törlés ezek lejárta után (a 6 éves kereskedelmi jogi, illetve a 10 éves adójogi megőrzési kötelezettség leteltével) történik meg.

Adminisztráció, pénzügyi könyvelés, hivatalszervezés, elérhetőségkezelés

Irányítási feladatok, valamint üzletmenetünk szervezése, pénzügyi könyvelésünk és törvény szabta kötelezettségeink (pl. archiválás) betartása során szintén dolgozunk fel adatokat. Ilyenkor ugyanazokat az adatokat dolgozzuk fel, amelyeket szerződéses kötelezettségeink teljesítése keretében. A feldolgozás jogszabályi alapjai: GDPR 6. cikk 1. szakasz c) és f) pont. Az adatfeldolgozás ügyfeleinket, érdeklődőket, üzleti partnereinket és webhelyünk látogatóit érinti. A feldolgozás célja és benne való érdekeltségünk az adminisztrációban, pénzügyi könyvelésben, hivatali szervezetben, adatarchiválásban, egyszóval olyan feladatokban áll, amelyek üzleti tevékenységünk fenntartását, feladataink teljesítését és szolgáltatásaink biztosítását segítik elő. Az adatok törlése a szerződéses teljesítések és szerződéses kommunikáció esetében az ezen feldolgozási tevékenységeknél említetteknek felel meg.

Ebben az esetben a pénzügyi kormányzatnak, tanácsadóknak (pl. adótanácsadó vagy könyvvizsgáló), valamint további díjbeszedőhelyeknek és fizetési szolgáltatóknak hozunk tudomására vagy továbbítunk adatokat.

Ezenfelül üzemgazdasági érdekeinknek megfelelően adatokat tárolunk beszállítókkal, szervezőkkel és egyéb üzleti partnerekkel kapcsolatban, pl. későbbi kapcsolatfelvétel céljára. Ezeket a többszörösen vállalati vonatkozású adatokat alapvetően tartósan tároljuk.

Adatvédelmi értesítések az állásajánlatokra való jelentkezéssel kapcsolatban

A jelentkezők adatait a törvényes előírásoknak megfelelően kizárólag a jelentkezési eljárás céljára és keretében dolgozzuk fel. A jelentkezők adatainak feldolgozása a munkaviszony létesítésének megokolása érdekében történik a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontjának és a német szövetségi adatvédelmi törvény 26. §-ának megfelelően, amennyiben az adatfeldolgozás pl. egy jogi eljárás során szükségessé válik számunkra.
A jelentkezési eljárás előfeltétele, hogy a jelentkezők megosszák velünk a jelentkezéshez szükséges adataikat. Ha online űrlapot biztosítunk, akkor a jelentkezéshez szükséges adatokat megjelöljük rajta, egyébként pedig ezek felismerhetőek az állásleírásokból; alapvetően a személyes adatok, postai és kapcsolatfelvételi cím, valamint a jelentkezéshez kapcsolódó dokumentumok, pl. motivációs levél, önéletrajz és referenciák tartoznak ide. Ezenfelül a jelentkezők önkéntesen egyéb információkat is megoszthatnak velünk.

Amennyiben a jelentkezési eljárás során a GDPR 9. cikk 1. szakaszának értelmében a személyes adatok különleges kategóriái kerülnek önkéntes megosztásra, ezek feldolgozására az előbbiek mellett a GDPR 9. cikk 2. szakasz b) pontjának megfelelően kerül sor (pl. egészségi állapotról szóló adatok, mint pl. súlyos fogyatékosság, vagy etnikai származás). Amennyiben a jelentkezési eljárás során a GDPR 9. cikk 1. szakaszának értelmében a személyes adatok különleges kategóriái kerülnek bekérésre a jelentkezőktől, ezek feldolgozására az előbbiek mellett a GDPR 9. cikk 2. szakasz a) pontjának megfelelően kerül sor (pl. egészségi állapotról szóló adatok, ha ezek a munkavégzés szempontjából szükségesek).

A jelentkezők webhelyünkön a concludis GmbH pályázati platformján keresztül küldhetik be nekünk pályázatukat. A concludis GmbH végzi számunkra az adatfeldolgozást a GDPR 28. cikkének megfelelő adatfeldolgozási megbízási szerződés alapján. Az adatokat a technika aktuális állása szerint a legszigorúbb titkosítással továbbítják.

A jelentkezők továbbá e-mailben is elküldhetik nekünk pályázatukat. Itt azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy az e-mailek küldése alapvetően titkosítás nélkül történik, így a jelentkezőnek magának kell gondoskodnia a titkosításról. Mivel épp ezért nem vállalhatunk felelősséget a pályázat továbbítási útjáért a beküldő és a szerverünkön történő fogadás között, inkább a honlapunkon kínált pályázati platform vagy a postai levél útján való jelentkezést ajánljuk. Ugyanis az online űrlap és az e-mailes jelentkezés helyett a jelentkezők azt az opciót is választhatják, hogy postai úton küldik be nekünk pályázatukat.

A jelentkezők által rendelkezésünkre bocsátott adatokat a következő vállalatoknak is továbbíthatjuk, ha a jelentkező ehhez jóváhagyását adta:

 • Amazonen Werke H. Dreyer GmbH & Co. KG, Heinrich-Dreyer-Straße 7 27798 Hude (Oldb.) (Németország)
 • Amazone Technologie Leeden GmbH & Co. KG, Natrup-Hagener Str. 1 49545 Tecklenburg-Leeden (Németország)
 • BBG Bodenbearbeitungsgeräte Leipzig GmbH & Co. KG, Rippachtalstraße 10, 04249 Leipzig (Németország)
 • AMAZONE S.A. Auneau, Zone d'activité du Pays Alnélois, CS 20001, 28702 Auneau Cedex (Franciaország)
 • AMAZONE S.A. Forbach, 17, rue de la Verrerie, 57602 Forbach (Franciaország)

A jelentkezők által rendelkezésünkre bocsátott adatokat sikeres jelentkezés esetén további feldolgozásnak vethetjük alá a munkaviszony céljaira. Egyéb esetben, ha az állásajánlatra benyújtott pályázat nem bizonyul sikeresnek, a jelentkező adatait töröljük. A jelentkező adatait szintén töröljük, ha visszavonta és ezáltal lemondta a jelentkezését, amire a jelentkező bármikor jogosult.

A törlés, a jelentkező általi jogos lemondás kivételével, hat hónap letelte után következik be, hogy módunk legyen a pályázattal kapcsolatos esetleges utólagos kérdések megválaszolására, és az esélyegyenlőségi törvény értelmében fennálló bizonyítási kötelezettségeinknek eleget tudjunk tenni. Az esetleges útiköltség-térítéssel kapcsolatos számításokat az adójogi előírásoknak megfelelően archiváljuk.

Regisztrációs funkció

A felhasználók felhasználói fiókot létesíthetnek. A regisztráció keretében a felhasználók megtudják, melyek a kötelezően megadandó szükséges adatok, és ezeket a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontja szerint dolgozzuk fel a felhasználói fiók elkészítésének céljára. A feldolgozott adatok közé elsősorban a bejelentkezési adatok tartoznak (név, jelszó, e-mail cím). A regisztráció keretében beírt adatokat a felhasználói fióknak és használatának céljaira fordítjuk.

A felhasználó e-mailben kaphat tájékoztatást a felhasználói fiókja szempontjából releváns információkról, pl. a műszaki változtatásokról. Ha egy felhasználó felmondja a felhasználói fiókját, a fiókkal kapcsolatos adatai törlődnek, kivéve, ha törvény szabta megőrzési kötelezettség vonatkozik rájuk. A felhasználó feladata, hogy a szerződés lejárta előtti felmondás bekövetkezte esetén gondoskodjon adatai biztonságáról. Jogunkban áll a felhasználó valamennyi, a szerződés időtartama alatt tárolt adatát visszafordíthatatlanul törölni.

A regisztráció és a bejelentkezés funkciók igénybevétele, valamint a felhasználói fiók használata során eltároljuk az adott felhasználói tevékenység IP-címét és időpontját. A tárolás egyrészt a mi, másrészt a felhasználók jogos érdekeinek alapján történik, a visszaélésektől és egyéb illetéktelen használattól való védelmük érdekében. Az ilyen adatok alapvetően nem kerülnek továbbításra harmadik felekhez, kivéve, ha ez igényeink érvényesítéséhez szükséges, vagy jogszabályi kötelezettség követeli meg a GDPR 6. cikk 1. szakasz c) pontja szerint. Az IP-címeket legkésőbb 7 nap elteltével anonimizáljuk vagy töröljük.

Kapcsolatfelvétel

A velünk való kapcsolatfelvétel (pl. kapcsolatfelvételi űrlap, e-mail, telefon vagy közösségi média útján) során a GDPR 6. cikk 1. szakasz b) pontjának megfelelően feldolgozzuk a felhasználó adatait a megkeresés feldolgozása és megválaszolása céljából. A felhasználó adatai ügyfélkapcsolat-kezelő (CRM) rendszerben vagy hasonló adatgyűjtő szervnél tárolódhatnak.

A lekérdezéseket töröljük, amennyiben nincs többé szükségünk rájuk. Szükségességüket kétévente vizsgáljuk felül. Egyébiránt a törvény szabta archiválási kötelezettségek érvényesek.

 Csevegési funkció (chat) használata holnapunkon

A honlapunkon elérhető csevegési funkció használatával is felveheti velünk a kapcsolatot. A csevegési funkció gyors és hatékony lehetőség a közvetlen kapcsolatfelvételre, hogy ezáltal is javíthassuk ügyfélszolgálatunk működését. A csevegési funkció segítségével nyitvatartási időnk alatt felveheti a kapcsolatot a rendelkezésre álló, az ügyben illetékes munkatársainkkal.

A csevegési funkcióhoz a Chat-Widget Userlike UG, Probsteigasse 44-46, 50670 Köln székhelyű cég által rendelkezésre bocsátott csevegőmodult használjuk. A csevegés elindításakor feldolgozzuk a felhasználási adatokat (pl. a csevegés megkezdésének dátumát és időpontját, a küldött adatok mennyiségét), valamint a metaadatokat/kommunikációs adatokat (pl. böngésző típusa/verziója, IP-cím, használt operációs rendszer, hivatkozó URL). Ezen felül – amennyiben megadta – feldolgozzuk az Ön nevét és/vagy e-mail címét, valamint a hozzánk küldött chat üzenetek tartalmát.

Honlapunk felkeresésekor a csevegőmodul JavaScript fájl formájában töltődik le a Userlike szerverről. A csevegőmodul technikailag egy forráskód, amelyet az Ön számítógépe végrehajt, ezáltal téve lehetővé a csevegést.

Adatainak feldolgozása az Ön kérésének feldolgozása érdekében szükséges. Amennyiben a kérése szerződéskötéssel vagy a nálunk kötött meglévő szerződésével kapcsolatos, a szerződésben vállalt kötelezettségek végrehajtása jogalapot biztosít adatainak a DSGVO (Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk. 1. bek. 1. b) szakasza értelmében történő feldolgozására. Adatait egyébként a csevegési funkción keresztül nyújtott ügyfélszolgálati munkánk keretében, az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk. 1. bek. 1. f) szakasza értelmében, az érdekek mérlegelése alapján dolgozzuk fel, amely során mindenkor az Ön érdekeit tartjuk szem előtt.

A csevegési folyamot legfeljebb három hónapig tároljuk, annak érdekében, hogy egy esetleges ismételt kapcsolatfelvétel során megkíméljük Önt kérése előzményének részletes kifejtésétől, valamint csevegési szolgáltatásunk minőségellenőrzése és számítástechnikai rendszerünk biztonságának garantálásának biztosításához. Az adatfeldolgozás jogalapja az Adatvédelmi Rendelet 6. cikk. 1. bek. 1. f) szakasza értelmében végzett érdekek mérlegelése, amely során mindig az Ön érdekeit helyezzük előtérbe.

Hírlevél

A következőkben hírlevelünk tartalmáról, valamint a feliratkozási, küldési és statisztikai értékelési eljárásról, továbbá az Önt megillető tiltakozási jogokról tájékoztatjuk Önt. Ön azáltal, hogy feliratkozik hírlevelünkre, kinyilvánítja, hogy elfogadja azt és az ismertetett eljárást.

A hírlevél tartalma: Hírleveleket, e-maileket és egyéb, rekláminformációkat tartalmazó elektronikus értesítéseket (a továbbiakban „hírlevél”) kizárólag a címzett beleegyezésével vagy törvényes engedély birtokában küldünk. Amennyiben egy hírlevélre való feliratkozás során a hírlevél tartalma konkrétan ismertetésre kerül, az meghatározónak tekinthető a felhasználó hozzájárulása szempontjából. Egyébiránt hírleveleink velünk és szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkat tartalmaznak.

Dupla opt-in és naplózás: A hírlevelünkre való feliratkozás ún. dupla opt-in eljárással (megerősített feliratkozás) történik. Ez azt jelenti, hogy a feliratkozás után Ön kap egy e-mailt, amely felkéri Önt a feliratkozás megerősítésére. Ez a megerősítés azért szükséges, hogy senki ne iratkozhasson fel mások e-mail címével. A hírlevélre való feliratkozások naplózásra kerülnek, hogy a feliratkozási folyamatot a törvényes előírásoknak megfelelően igazolni tudjuk. Ide tartozik a feliratkozási és megerősítési időpont, valamint az IP-cím eltárolása. Szintén naplózzuk az Ön azon adatainak változásait, amelyek az e-mail marketingszolgáltatónál kerülnek eltárolásra.

Feliratkozás dátuma: A hírlevélre való feliratkozáshoz elég, ha Ön megadja az e-mail címét. Nem kötelező jelleggel kérünk Öntől egy nevet is, hogy a hírlevélben személyesebb módon szólíthassuk meg Önt.
A hírlevél kiküldése és az ehhez kapcsolódó sikerességmérés a címzett hozzájárulása (ÁAR 6. cikk 1. szakasz a) pont és 7. cikk a tisztességtelen verseny elleni törvény (UWG) 7. § 2. szakasz 3. pontjával együtt), ill. az UWG 7. § 3. szakasza szerinti törvényes engedély alapján történik.

A feliratkozási eljárás naplózása jogos érdekeink alapján történik a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontjának megfelelően. Célunk egy felhasználóbarát és biztonságos hírlevélrendszer alkalmazása, amely nemcsak a mi üzleti érdekeinket szolgálja, hanem a felhasználók elvárásainak is megfelel, továbbá lehetővé teszi számunkra a hozzájárulások igazolását.

Lemondás/visszavonás – Ön bármikor lemondhatja hírlevelünket, azaz visszavonhatja jóváhagyásait. Minden egyes hírlevelünk végén megtalálható a hírlevél lemondásához vezető link. A lejelentkezett e-mail címeket jogos érdekeink alapján legfeljebb három évig tárolhatjuk azok törlése előtt, hogy a korábban kapott hozzájárulásokat is igazolni tudjuk. Ezen adatok feldolgozása az esetleges igények elhárításának céljára korlátozódik. Egyéni törlési kérelem benyújtására bármikor van lehetőség, amennyiben a hozzájárulás egykori fennállása megerősítésre kerül.

Hírlevél küldésére vonatkozó adatvédelmi szabályzat

Az AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG-nél komolyan vesszük az Ön személyes adatainak védelmét, amikor hírlevelet küldünk Önnek. A személyes adatait bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályi előírásoknak és a jelen adatvédelmi szabályzatnak megfelelően kezeljük. Jelen adatvédelmi szabályzat elmagyarázza Önnek, hogy milyen adatokat gyűjtünk Önről, és mire használjuk fel azokat.

A hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelésért felelős adatkezelő az

AMAZONEN-WERKE H. DREYER SE & Co. KG.
Ügyvezetők: Ludger Braunsmann, Dr. Stephan Evers, Andreas Hemeyer, Dr. Rainer Resch
Am Amazonenwerk 9-13
49205 Hasbergen (Németország)

E-mail cím: amazone@amazone.de
Link az impresszumhoz: http://www.amazone.de/impressum
Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: datenschutzbeauftragter@amazone.de

(1) Ön feliratkozhat a hírlevelünkre, amellyel hozzájárul, hogy tájékoztassuk Önt az aktuális, érdekes ajánlatainkról. A hírlevelekben kizárólag saját termékeinket és szolgáltatásainkat hirdetjük, nevezetesen a talajművelés, a vetéstechnika, a trágyázás és a növényvédelem területén használt mezőgazdasági eszközöket, valamint terminálokat és a szükséges hardvereket és szoftvereket. Amikor feliratkozik a hírlevelünkre, személyes adatokat gyűjtünk és dolgozunk fel Önről, azaz olyan adatokat, amelyek alapján Ön személyesen azonosítható.

(2) A hírlevelünkre való feliratkozáshoz úgynevezett kettős elfogadási eljárást alkalmazunk. Ez azt jelenti, hogy miután Ön regisztrált, a megadott e-mail címre küldünk Önnek egy e-mailt, amelyben arra kérjük, hogy erősítse meg, hogy Ön a megadott e-mail cím tulajdonosa, és hogy szeretné megkapni az értesítéseket. Ha egy héten belül nem erősíti meg a regisztrációját, nem küldünk hírlevelet Önnek, és az e-mail cím automatikusan törlődik. Emellett tároljuk az Ön által használt IP-címeket, valamint a hírlevélre való regisztráció és a megerősítés időpontját. A kettős elfogadási eljárás célja, hogy bizonyítani tudjuk az Ön regisztrációját, és szükség esetén ki tudjuk vizsgálni az Ön személyes adataival való esetleges visszaélést.

(3) A hírlevél küldéséhez szükséges egyetlen kötelező adat az Ön e-mail címe. A külön megjelölt további adatok megadása önkéntes, és felhasználhatók az Ön személyes megszólítására. A megerősítését követően az Ön e-mail címét a hírlevél küldése céljából kezeljük. A jogalapok a következők: az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) 6. cikke (1) bekezdésének a) pontja és a magyar reklámtörvény 6. §-ának (4) bekezdése.

(4) Ön bármikor, indoklás nélkül visszavonhatja a hírlevél küldéséhez adott hozzájárulását, és leiratkozhat a hírlevélről. Ezt a jogot a GDPR 7. cikkének (3) bekezdése biztosítja. A leiratkozást megteheti a hírlevélben található linkre kattintva, a honlapunkon elérhető leiratkozási űrlapon keresztül (https://www.amazone.hu/hu-hu/bemutatók-vásárlás/élje-át-oen-is/newsletter-abmeldung), az amazone@amazone.de címre küldött e-mailben, vagy az impresszumban található elérhetőségre küldött üzenetben. A visszavonás nem érinti a visszavonásig végzett adatkezelés jogszerűségét.

(5) Ezen kívül hozzájárulhat ahhoz is, hogy a hírlevél küldésekor a CleverReach szoftverrel kiértékeljük az Ön felhasználói magatartását. Ehhez az elemzéshez az elküldött e-mailek úgynevezett webjelzőket vagy nyomkövető pixeleket tartalmaznak, amelyek 1x1 pixeles képfájlok és amelyeket a weboldalunkon tárolunk. Az ilyen nyomon követés nem lehetséges, ha Ön alapértelmezés szerint kikapcsolta a képek megjelenítését az e-mail programjában. Ebben az esetben a hírlevél nem jelenik meg teljes egészében, és előfordulhat, hogy Ön nem tudja használni az összes funkciót. Ha a képeket manuálisan jeleníti meg, a fent említett követés megtörténik. Az elemzésekhez a webjelzőket összekapcsoljuk az Ön e-mail címével és egy egyéni azonosítóval. A hírlevélben kapott linkek szintén tartalmazzák ezt az azonosítót. Az Ön felhasználói magatartására vonatkozó információkat kizárólag álnevesített formában gyűjtjük, tehát az azonosítók nem kapcsolódnak az Ön egyéb személyes adataihoz, és nem tartalmaznak közvetlen, az Ön személyére utaló hivatkozásokat.

Az adatokat addig tároljuk, amíg Ön a hírlevélre való feliratkozását vissza nem vonja. A leiratkozás után az adatokat kizárólag statisztikai okokból és névtelenül tároljuk.

Végül szeretnénk tájékoztatni azokról a jogokról, amelyek – a hírlevélről való leiratkozás jogán túl (lásd fentebb a (4) pontban) – Önt mint az adatkezelésben érintett személyt megilletik:

 • Ön a GDPR 15. cikke értelmében kérheti annak megerősítését, hogy a szóban forgó adatokat kezeljük-e, és tájékoztatást kérhet az ilyen adatokról, valamint további tájékoztatást kérhet és elkérheti az adatok másolatát.
 • A GDPR 16. cikke értelmében Ön kérheti az önre vonatkozó adatok kiegészítését vagy az Önre vonatkozó helytelen adatok helyesbítését.
 • A GDPR 17. cikke értelmében Ön kérheti a szóban forgó adatok azonnali törlését, illetve a GDPR 18. cikke szerint az adatkezelés korlátozását.
 • A GDPR 20. cikke értelmében Ön kérheti az Önre vonatkozó, Ön által megadott adatok megküldését, és kérheti azok továbbítását más adatkezelőknek.
 • A GDPR 77. cikke értelmében Önnek továbbá joga van az illetékes felügyeleti hatóságnál panaszt tenni.
 • A GDPR 21. cikke értelmében Ön bármikor tiltakozhat az Önre vonatkozó adatok jövőbeli feldolgozása ellen. Ilyen kifogás különösen a közvetlen üzletszerzési célú adatkezelés ellen nyújtható be. Kérjük, kifogását az alábbi e-mail címre küldje: amazone@amazone.de

Hozzáférési adatok begyűjtése, naplófájlok

Mi, ill. hosztingszolgáltatónk a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontjának megfelelően, jogos érdekeink alapján adatokat gyűjtünk minden hozzáférésről a szerverhez, amelyen az adott szolgáltatás található (ún. szervernaplófájlok). A hozzáférési adatok közé tartozik a lekért weboldal vagy fájl neve, a lekérés dátuma és időpontja, a továbbított adatmennyiség, a sikeres lekérésről szóló jelentés, a böngésző típusa és verziószáma, a felhasználó operációs rendszere, a referer URL (az előzőleg meglátogatott oldal), az IP-cím és a lekérő szolgáltató.

A naplófájl-információkat biztonsági okokból (pl. visszaélések vagy rosszhiszemű cselekmények tisztázása érdekében) legfeljebb 7 napig tároljuk, ezután töröljük. Azokat az adatokat, amelyeknek ennél hosszabb ideig való megőrzése bizonyítások céljára szükséges, az adott eset végérvényes tisztázásáig kiemeljük a törlésre szánt adatok köréből.

Google Analytics

Jogos érdekeink (azaz Webes felületünk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetésünkhöz fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja értelmében) alapján használjuk a Google Analyticset, amely a Google LLC („Google”) webanalitikai szolgáltatása. A Google cookie-kat használ. A cookie által a Webes felületnek a felhasználók általi használatával kapcsolatban generált információkat általában egy egyesült államokbeli Google-szerverre továbbítják, és ott tárolják.

A Google a Privacy Shield egyezmény értelmében tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezáltal garantálja az európai adatvédelmi törvények betartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google ezen információk segítségével megbízásunkból kiértékeli Webes felületünk felhasználók általi használatát, jelentéseket állít össze a Webes felületen zajló tevékenységekről, és további szolgáltatásokat végez számunkra a jelen Webes felület használatával és az internethasználattal kapcsolatban. Ennek során a feldolgozott adatokból előállítható a felhasználók pszeudonim használati profilja.

A Google Analyticset kizárólag aktivált IP-anonimizálással használjuk. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók IP-címét a Google az Európai Unió tagállamain belül vagy az Európai Gazdasági Térségről szóló egyezmény egyéb résztvevő államaiban megcsonkítja. Csak kivételes esetekben fordul elő, hogy a teljes IP-címet továbbítják egy egyesült államokbeli Google-szerverre, és ott csonkítják meg.

A felhasználó böngészője által közvetített IP-címet a Google nem kapcsolja össze más adatokkal. A felhasználók a cookie-k tárolódását saját böngészőjük megfelelő beállítása révén akadályozhatják meg; sőt a cookie által generált és a Webes felület általuk történő használatára vonatkozó adatoknak a Google-nél történő nyilvántartásba vételét és ezen adatoknak a Google általi feldolgozását is megakadályozhatják azáltal, ha letöltik és telepítik a következő linken elérhető böngészőkiegészítőt: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

További információk a Google általi adatfelhasználásról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads), valamint a Google-től származó beépített reklámok megjelenítésére vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated) találhatóak.

A felhasználók személyes adatait 14 hónap után törlik vagy anonimizálják.

Célcsoportképzés a Google Analytics segítségével

A Google Analyticset használjuk arra, hogy a Google és partnerei reklámszolgáltatásain belül a reklámokat csak olyan felhasználóknak jelenítsük meg, akiket a mi Webes felületünk iránt is érdeklődést mutattak, vagy azokat a meghatározott jellemzőket (adott témák vagy termékek iránti érdeklődés, amelyek meghatározása a látogatott weboldalak alapján történik) mutatják, amelyeket mi továbbítunk a Google-nak (ún. „remarketing-” vagy „Google Analytics-közönségek”). A remarketing-közönségek segítségével szeretnénk azt is biztosítani, hogy hirdetéseink megfeleljenek a felhasználók potenciális érdeklődésének.

Google AdWords és konverziómérés

Jogos érdekeink (azaz Webes felületünk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetésünkhöz fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja értelmében) alapján használjuk a Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”) szolgáltatásait.

A Google a Privacy Shield egyezmény értelmében tanúsítvánnyal rendelkezik, és ezáltal garantálja az európai adatvédelmi törvények betartását (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

A Google „AdWords” nevű onlinemarketing-eljárását arra használjuk, hogy hirdetéseket helyezzünk el a Google reklámhálózatában (pl. keresési eredmények között, videókban, weboldalakon stb.), amelyek aztán olyan felhasználóknak jelennek meg, akiket vélhetően érdekelni is fog az adott hirdetés. Ez lehetővé teszi számunkra, hogy célzottabban jelenítsünk meg hirdetéseket Webes felületünkről és azon belül, hogy a felhasználóknak csak olyan hirdetéseket mutassunk, amelyek potenciálisan megfelelnek az érdeklődésüknek. Abban az esetben, ha egy felhasználónak pl. olyan termékekről szóló hirdetések jelennek meg, amelyek iránt más webes felületeken érdeklődést mutatott, „remarketingről” beszélhetünk. E célból a mi weboldalunk és más weboldalak betöltésekor, amelyeken aktív a Google reklámhálózat, a Google közvetlenül végrehajt egy Google-kódot, és a weboldalba ún. (re)marketingcímkék (láthatatlan grafikai elemek vagy kódok, más néven „webjelzők”) épülnek be. Ezek révén a felhasználó készülékén eltárolódik egy egyedi cookie, vagyis egy apró fájl (cookie-k helyett más hasonló technológiák is használhatóak). Ez a fájl rögzíti, mely weboldalakat keresett fel a felhasználó, milyen tartalmak iránt mutatott érdeklődést, és milyen ajánlatokra kattintott rá, valamint a böngészővel és az operációs rendszerrel kapcsolatos műszaki információkat, átirányító weboldalakat, a látogatás idejét és egyéb, a Webes felület használatával kapcsolatos adatokat is tárol.

Ezenkívül egy egyedi „konverziós cookie-t” is kapunk. A cookie-k segítségével begyűjtött információk révén a Google konverziós statisztikákat készít számunkra. Mi azonban csak egy névtelen, számszerű összesítést kapunk azokról a felhasználókról, akik rákattintottak a hirdetésünkre, és egy konverziókövetési címkével ellátott oldalra jutottak tovább. Semmiféle olyan információ nem jut a birtokunkba, amelynek révén egy felhasználót személy szerint azonosítani lehetne.

A felhasználók adatait a Google reklámhálózat keretében pszeudonim módon dolgozzák fel. Ez azt jelenti, hogy a Google pl. nem a felhasználók nevét vagy e-mail címét tárolja és dolgozza fel, hanem pszeudonim felhasználói profilokon belül, cookie-k alapján dolgozza fel a releváns adatokat. Vagyis a Google szemszögéből a hirdetések nem egy konkrétan azonosított személyhez jutnak el és jelennek meg, hanem a cookie-birtokoshoz, bárki legyen is az. Ez nem érvényes abban az esetben, ha a felhasználó kifejezetten engedélyezte a Google-nek, hogy pszeudonimizálás nélkül dolgozza fel az adatait. A felhasználókról gyűjtött információkat továbbítjuk a Google-nek, amely egyesült államokbeli Google-szervereken tárolja őket.

További információk a Google általi adatfelhasználásról, a beállítási és tiltakozási lehetőségekről a Google adatvédelmi nyilatkozatában (https://policies.google.com/technologies/ads), valamint a Google-től származó beépített reklámok megjelenítésére vonatkozó beállításokban (https://adssettings.google.com/authenticated) találhatóak.

Online megjelenés közösségi médiákban

Több közösségi hálózaton és platformon is tartunk fenn online jelenlétet, hogy az ott aktív ügyfelekkel, érdeklődőkkel és felhasználókkal kommunikálhassunk, és ott tájékoztathassuk őket szolgáltatásainkról.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy ennek során a felhasználók adatai az Európai Unió területén kívül kerülhetnek feldolgozásra. Ezáltal a felhasználók számára kockázatok merülhetnek fel, mivel ez pl. megnehezítheti jogaik érvényesítését. A Privacy Shield tanúsítványával rendelkező egyesült államokbeli üzemeltetőkkel kapcsolatban szeretnénk rámutatni arra, hogy ők ezáltal kötelezték magukat az Európai Unió adatvédelmi szabványainak betartására.

A felhasználók adatait továbbá szabályos esetben piackutatási és reklámcélokra is feldolgozzák. Így pl. a használati magatartásból és a felhasználók ebből kikövetkeztethető érdeklődéseiből használati profilokat lehet előállítani. A használati profilok segítségével aztán pl. olyan reklámhirdetéseket lehet beállítani a platformokon belül és kívül, amelyek feltehetőleg megfelelnek a felhasználó érdeklődésének. E célokra általában cookie-kat szokás elmenteni a felhasználók számítógépére, amelyekben a felhasználó használati magatartása és érdeklődési körei tárolódnak. A használati profilokban továbbá a felhasználó által használt készüléktől függetlenül is tárolódhatnak adatok (főleg ha a felhasználó tagja az adott platformoknak, és be van ott jelentkezve).

A felhasználók személyes adatainak feldolgozása jogos érdekeink alapján történik, a felhasználók hatékony tájékoztatása és a velük való kommunikáció érdekében, a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontjának megfelelően. Ha a felhasználóktól az adott üzemeltető hozzájárulást kér az adatfeldolgozáshoz (vagyis a beleegyezésüket kell nyilvánítaniuk pl. egy jelölőnégyzet kipipálásával vagy egy megerősítő gomb segítségével), az adatfeldolgozás jogszabályi alapja a GDPR 6. cikk 1. szakasz a) pontja, valamint a 7. cikk.
Az egyes üzemeltetők adatfeldolgozásának és a letiltási (opt-out) lehetőségeknek részletes ismertetése az üzemeltető alább linkelt tájékoztatóiban található.

Felvilágosítás kérése és felhasználói jogok érvényesítése esetén is felhívjuk a figyelmet arra, hogy ezek a leghatékonyabban az adott üzemeltetőnél intézhetőek. Csak az üzemeltetők rendelkeznek ugyanis folyamatos hozzáféréssel a felhasználók adataihoz, és ők tudják közvetlenül megtenni a megfelelő intézkedéseket és megadni a szükséges felvilágosítást. Ha Önnek mégis további segítségre van szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.

Harmadik felek szolgáltatásainak és tartalmainak beépítése

Webes felületünkön belül jogos érdekeink (azaz Webes felületünk elemzéséhez, optimalizálásához és gazdaságos üzemeltetésünkhöz fűződő érdekünk a GDPR 6. cikk 1. szakasz f) pontja értelmében) alapján használunk harmadik fél üzemeltetők által felkínált tartalmakat vagy szolgáltatásokat, hogy ezek tartalmait vagy szolgáltatásait (pl. videók, betűtípusok) beépíthessük (a továbbiakban egységesen: „Tartalmak”).
Ez minden esetben feltételezi azt, hogy a harmadik fél üzemeltetők, akik ezeket a tartalmakat rendelkezésre bocsátják, ismerjék a felhasználó IP-címét, hiszen anélkül nem tudják eljuttatni a Tartalmakat a felhasználó böngészőjéhez. Az IP-cím tehát elengedhetetlen ezen Tartalmak megjelenítéséhez. Igyekszünk csak olyan Tartalmakat használni, amelyek üzemeltetője az IP-címeket kizárólag a Tartalmak elküldésére használja. Harmadik fél üzemeltetők használhatnak továbbá ún. webjelzőket (láthatatlan grafikai elem, más néven „pixel tag”) is statisztikai vagy marketingcélokra. A webjelzők révén különféle információkat lehet kiértékelni pl. az adott webhely forgalmáról. Ezek a pszeudonim információk a felhasználók számítógépén cookie-k formájában tárolódhatnak, amelyek többek közt műszaki információkat tartalmaznak a böngészőről és az operációs rendszerről, az átirányító webhelyekről, a látogatási időről, valamint egyéb adatokat Webes felületünk használatával kapcsolatban, és összekapcsolódhatnak más forrásból származó hasonló információkkal.

Youtube

Beépítve használjuk a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) üzemeltető „Youtube” szolgáltatásának videóanyagát.

Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, kijelentkezés (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated.

Google Maps

Beépítve használjuk a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) üzemeltető „Google Maps” szolgáltatásának térképanyagát. A feldolgozott adatok közé elsősorban a felhasználók IP-címére és tartózkodási helyére vonatkozó adatok tartozhatnak, amelyeket azonban nem gyűjtünk be azok hozzájárulása révén (ezt általában a mobileszköz beállításai között lehet megadni). Az adatok az Egyesült Államokban kerülhetnek feldolgozásra.

Adatvédelmi nyilatkozat: https://www.google.com/policies/privacy/, kijelentkezés (opt-out): https://adssettings.google.com/authenticated.